Umowa Licencyjna

Moderator: Maciej Śliwiński

ODPOWIEDZ
KAIN
Posty: 2
Rejestracja: 27 lis 2009, 20:48

Umowa Licencyjna

Post autor: KAIN »

Witam,

proszę o linka lub udostępnienie lub wklejenie Umowy Licencyjnej dla produktów Autodesk. Konkretnie chodzi mi o Inventor.

Dzięki :)
KAIN
Awatar użytkownika
el_joseppo
Posty: 97
Rejestracja: 18 paź 2006, 12:32
Lokalizacja: W-wa

Post autor: el_joseppo »

Prosze bardzo:

Autodesk

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE
Polska

PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ: AUTODESK, INC. („AUTODESK”) UDZIELA LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE WYŁĄCZNIE POD WARUNKIEM, ŻE JEGO LICENCJOBIORCA AKCEPTUJE WSZYSTKIE WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ („UMOWA").
POPRZEZ WYBÓR PRZYCISKU „AKCEPTUJĘ" („I ACCEPT”) NA KOŃCU NINIEJSZEJ UMOWY LUB POPRZEZ SKOPIOWANIE, DOKONANIE INSTALACJI, PRZEKAZANIE, UZYSKANIE DOSTĘPU BĄDŹ POSŁUŻENIE SIĘ CAŁOŚCIĄ LUB JAKĄKOLWIEK CZĘŚCIĄ TEGO OPROGRAMOWANIA UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE WARUNKI LICENCYJNE. W TEN SPOSÓB ZOSTAJE ZAWARTA UMOWA POMIĘDZY AUTODESK I LICENCJOBIORCĄ INDYWIDUALNYM, JEŻELI OPROGRAMOWANIE NABYWANE JEST NA UŻYTEK PRYWATNY, ALBO POMIĘDZY AUTODESK A PRZEDSIĘBIORSTWEM LUB INNĄ OSOBĄ PRAWNĄ, DLA KTÓREJ LICENCJOBIORCA NABYWA NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE.
JEŻELI LICENCJOBIORCA NIE WYRAŻA ZGODY LUB NIE CHCE BYĆ ZOBOWIĄZANYM ANI NAŁOŻYĆ ZOBOWIĄZANIA NA PODMIOT PRAWNY, KTÓRY REPREZENTUJE NINIEJSZĄ UMOWĄ: (A) NIE MOŻE KOPIOWAĆ, INSTALOWAĆ, WYSYŁAĆ DANYCH NA SERWER, UZYSKIWAĆ DOSTĘPU ANI POSŁUGIWAĆ SIĘ NINIEJSZYM OPROGRAMOWANIEM, (B) MUSI WYBRAĆ OPCJĘ „REZYGNUJĘ" („I REJECT”) NA KOŃCU NINIEJSZEJ UMOWY (PRZERWIE TO ŁADOWANIE OPROGRAMOWANIA); I (C) W CIĄGU TRZYDZIESTU (30) DNI OD DATY NABYCIA NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA MUSI JE ZWRÓCIĆ DO MIEJSCA ZAKUPU W CELU OTRZYMANIA ZWROTU ZAPŁACONEJ CENY.
KOPIOWANIE, INSTALACJA, WYSYŁANIE DANYCH NA SERWER, UZYSKIWANIE DOSTĘPU LUB POSŁUGIWANIE SIĘ TYM OPROGRAMOWANIEM BĄDŹ JAKĄKOLWIEK TOWARZYSZĄCĄ MU DOKUMENTACJĄ I MATERIAŁAMI W JAKIKOLWIEK INNY SPOSÓB NIŻ ZGODNIE Z NINIEJSZĄ UMOWĄ JEST ZABRONIONE I STANOWI ISTOTNE NARUSZENIE WARUNKÓW TEJ UMOWY, JAK RÓWNIEŻ PRAW AUTORSKICH I INNYCH PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ DO TEGO OPROGRAMOWANIA I DOKUMENTACJI. OSOBA, KTÓRA KOPIUJE, INSTALUJE, WYSYŁA DANE NA SERWER, UZYSKUJE DOSTĘP LUB POSŁUGUJE SIĘ JAKĄKOLWIEK CZĘŚCIĄ NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA LUB DOKUMENTACJI UŻYTKOWNIKA BEZ ZAWARCIA NINIEJSZEJ UMOWY LUB UZYSKANIA W INNY SPOSÓB PISEMNEJ ZGODY AUTODESK, NARUSZA PRAWA AUTORSKIE I INNE PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. TAKI LICENCJOBIORCA MOŻE ZOSTAĆ POCIĄGNIĘTY DO ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC AUTODESK I JEGO LICENCJODAWCÓW ZA PONIESIONE PRZEZ NICH SZKODY, JAK RÓWNIEŻ DO ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ.

1. DEFINICJE
1.1 „Dostęp" oznacza posługiwanie się lub czerpanie korzyści z posługiwania się funkcjami Oprogramowania.
1.2 „Materiały Autodesk” jest terminem zbiorowym obejmującym Oprogramowanie, Dokumentację Użytkownika oraz Inne Materiały.
1.3 „Komputer" oznacza pojedyncze urządzenie elektroniczne z co najmniej jednym procesorem (CPU), które przyjmuje dane w postaci cyfrowej lub podobnej i przetwarza je w celu osiągnięcia konkretnych wyników w oparciu o ciąg instrukcji.
1.4 „Inne Materiały” oznacza wszelkie programy, moduły, składniki lub funkcje, jeśli takie istnieją, które mogą znajdować się na nośnikach lub w materiałach przekazanych Licencjobiorcy, nieobjętych Parametrami Licencji, jak opisano w Dokumentacji Użytkownika, lub za które Licencjobiorca nie uiścił stosownych opłat.
1.5 Instalacja" oznacza umieszczenie egzemplarza Oprogramowania na twardym dysku lub w innej pamięci trwałej jakimkolwiek sposobem (w tym, między innymi, poprzez wykorzystanie instalatora dołączonego do Oprogramowania).
1.6 „Parametry Licencji" oznaczają definicje i ograniczenia zakresu odpowiedniej licencji zgodnie z Paragrafem 2.2 niniejszej Umowy.
1.7 „Dozwolona Liczba" oznacza liczbę dotyczącą odpowiednich Parametrów Licencji, które Autodesk może określić w stosownej Dokumentacji Użytkownika. Dozwolona Liczba wynosi jeden (1), o ile nie określono inaczej w takiej Dokumentacji Użytkownika.
1.8 „Oprogramowanie" oznacza program komputerowy, którego dotyczy niniejsza Umowa, Bądź program wraz z nią dostarczony. Jeżeli programy dostarczone są Licencjobiorcy jako część oprogramowania towarzyszącego, pakietu lub serii, pojęcie Oprogramowanie będzie oznaczać wszystkie programy dostarczone Licencjobiorcy w ramach tego oprogramowania towarzyszącego, pakietu lub serii, opisane w Dokumentacji Użytkownika.

1.9 „Terytorium” oznacza państwo, w którym Licencjobiorca nabył Oprogramowanie, chyba że jest to państwo członkowskie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W takim przypadku „Terytorium” oznacza EOG.
1.10 „Dokumentacja Użytkownika" oznacza materiały wyjaśniające w postaci drukowanej lub elektronicznej, które Autodesk lub jego autoryzowany dystrybutor włączy do pakietu z Oprogramowaniem, dostarczy wraz z nim, zamieści na nim bądź wyśle na fakturze, pocztą elektroniczną, faksem albo w inny sposób po nabyciu lub dokonaniu Instalacji Oprogramowania przez Licencjobiorcę – obejmujące, między innymi, specyfikację, kod aktywacji, instrukcje odnośnie do sposobu korzystania z Oprogramowania i/lub dane techniczne.
1.11 „Licencjobiorca" oznacza Licencjobiorcę indywidualnego (tj. osobę, która zapoznaje się z Umową i jest proszona o dokonanie jej akceptacji), jeżeli zakupuje on Oprogramowanie na własny użytek, albo przedsiębiorstwo lub inną osobę prawną, dla której Licencjobiorca zakupuje Oprogramowanie.

2. LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE
2.1 Udzielenie licencji. Autodesk udziela Licencjobiorcy licencji niewyłącznej, nieprzenoszalnej, bez prawa udzielania podlicencji, z prawem do posługiwania się egzemplarzami Oprogramowania i Dokumentacji Użytkownika ograniczonym do Terytorium, na którym zostały nabyte, zgodnie ze stosowną Dokumentacją Użytkownika , w zakresie ograniczonym Parametrami Licencji. Autodesk udziela tej licencji pod warunkiem nieprzerwanego stosowania się przez Licencjobiorcę do wszystkich ograniczeń i restrykcji wymienionych w niniejszej Umowie. W przypadku naruszenia przez Licencjobiorcę tych ograniczeń lub restrykcji licencja wygaśnie automatycznie i ze skutkiem natychmiastowym. Opisy licencji w Paragrafie 2 niniejszej Umowy (Licencja na oprogramowanie) definiują zakres praw, jakich Autodesk udziela Licencjobiorcy. Wszelkie posługiwanie się Oprogramowaniem lub Dokumentacją Użytkownika wykraczające poza zakres udzielonej licencji stanowi naruszenie własności intelektualnej Autodesk, jak również wyraźne naruszenie niniejszej Umowy. Niniejsza Umowa nie udziela licencji na Inne Materiały (jeśli takie istnieją). W przypadku nielegalnego nabycia Oprogramowania niniejsza Umowa nie udziela na nie licencji.
2.2 Parametry Licencji. Licencja, której udziela Autodesk, podlega jednemu lub większej liczbie Parametrów Licencji, zgodnie z definicją w Paragrafie 2.2 niniejszej Umowy (Parametry Licencji), jak określono w Dokumentacji Użytkownika . O ile Autodesk wyraźnie nie udzieli zgody lub nie określi inaczej w Dokumentacji Użytkownika , na wszelkie Oprogramowanie udziela się wyłącznie licencji w Wersji autonomicznej (indywidualnej) określonej w Paragrafie 2.2.1 (Wersja autonomiczna (indywidualna)).
2.2.1 Wersja autonomiczna (indywidualna). Jeżeli Autodesk określa Oprogramowanie jako „Wersję autonomiczną" albo „Wersję indywidualną", lub jeśli Dokumentacja Użytkownika nie określa tego Oprogramowania jako innej wersji spośród wymienionych w Paragrafach 2.2.2 (Wielostanowiskowa wersja autonomiczna) do 2.2.6 (Wersja demonstracyjna) Umowy, Licencjobiorca ma prawo dokonać Instalacji i uzyskać Dostęp do jednego (1) egzemplarza Oprogramowania na jednym (1) osobnym Komputerze, wyłącznie na wewnętrzne potrzeby swojej działalności. Zabrania się uzyskiwania Dostępu, obsługi, przeglądania, instalacji bądź wysyłania na serwer Oprogramowania na inne Komputery za pomocą połączenia sieciowego. O ile nie udzielono wyraźnej zgody, zabrania się Instalowania i uzyskiwania Dostępu do Oprogramowania na więcej niż jednym (1) Komputerze jednocześnie.
2.2.2 Wielostanowiskowa wersja autonomiczna. Jeżeli Autodesk określa Oprogramowanie jako „Wielostanowiskową wersję autonomiczną", Licencjobiorca ma prawo dokonać Instalacji i uzyskać Dostęp do Dozwolonej Liczby egzemplarzy Oprogramowania na Dozwolonej Liczbie pojedynczych Komputerów, wyłącznie na wewnętrzne potrzeby swojej działalności. Zabrania się uzyskiwania Dostępu, obsługi, przeglądania, Instalacji bądź wysyłania na serwer Oprogramowania na inne Komputery za pomocą połączenia sieciowego. O ile nie udzielono wyraźnej zgody, zabrania się Instalowania i uzyskiwania Dostępu do Oprogramowania na więcej niż Dozwolonej Liczbie Komputerów jednocześnie.
2.2.3 Wersja sieciowa. Jeżeli w odpowiedniej Dokumentacji Użytkownika Autodesk określa się Oprogramowanie jako „Wersję sieciową", Licencjobiorca ma prawo dokonać Instalacji i uzyskać Dostęp do jednego (1) egzemplarza Oprogramowania na Komputerze służącym jako serwer plików, na wewnętrzne potrzeby swojej działalności, za pomocą Menedżera Licencji Autodesk (jeśli ma zastosowanie). Inne Komputery mogą uzyskiwać Dostęp do Oprogramowania, można również dokonać jego Instalacji na pojedynczym Komputerze z dostępem dla wielu użytkowników pod warunkiem, że liczba użytkowników jednocześnie korzystających z Oprogramowania nie przekracza Dozwolonej Liczby.
2.2.4 Wersja dla placówek edukacyjnych. Jeżeli w odpowiedniej Dokumentacji Użytkownika Autodesk określa się Oprogramowanie jako „Wersję dla placówek edukacyjnych", Licencjobiorca ma prawo dokonać Instalacji i uzyskać Dostęp do jednego (1) egzemplarza Oprogramowania co najwyżej na Dozwolonej Liczbie Komputerów, wyłącznie dla potrzeb edukacyjnych (zgodnie ze szczegółami w odpowiedniej Dokumentacji Użytkownika) i w Żadnym innym celu. Nie ograniczając powyższego stwierdzenia, Wersja dla placówek edukacyjnych nie może być wykorzystywana do celów handlowych, profesjonalnych, prowadzenia szkoleń handlowych czy też dla osiągnięcia zysku. Ponadto, mają w tym przypadku zastosowanie ograniczenia funkcjonalne, zgodnie z Paragrafem 6 (Ostrzeżenia).
2.2.5 Wersja studencka. Jeżeli w odpowiedniej Dokumentacji Użytkownika Autodesk określi Oprogramowanie jako „Wersję studencką" lub „Edycję do osobistego użytku edukacyjnego” (zwane dalej „Wersją studencką”), Licencjobiorca ma prawo dokonać Instalacji i uzyskać Dostęp do jednego egzemplarza Oprogramowania, co najwyżej na maksymalnej Dozwolonej Liczbie Komputerów, wyłącznie dla potrzeb nauki we własnym zakresie i w żadnym innym celu. O ile Dokumentacja Użytkownika dostarczona przez Autodesk nie stanowi inaczej, „Wersją studencką” Oprogramowania można posługiwać się przez jeden (1) rok od daty pierwszej Instalacji Oprogramowania. Nie ograniczając powyższego stwierdzenia, „Wersja studencka” nie może być wykorzystywana do celów handlowych, profesjonalnych ani dla osiągnięcia zysku i może być użytkowana jedynie przez osoby kwalifikujące się jako uprawniony do korzystania Użytkownik „Wersji studenckiej” (jak dalej określono w odpowiedniej Dokumentacji Użytkownika dla Terytorium, na którym Licencjobiorca nabył Oprogramowanie). Ponadto, mają w tym przypadku zastosowanie ograniczenia funkcjonalne, zgodnie z Paragrafem 6 (Ostrzeżenia).
2.2.6 Wersja demonstracyjna. Jeżeli w odpowiedniej Dokumentacji Użytkownika Autodesk określi Oprogramowanie jako wersję demonstracyjną, próbną, nie do dalszej sprzedaży „Wersję demonstracyjną”, Licencjobiorca ma prawo dokonać Instalacji i uzyskać Dostęp do jednego egzemplarza Oprogramowania wyłącznie w celu demonstracji i oceny jego przydatności handlowej. Nie ograniczając powyższego stwierdzenia, taka wersja Oprogramowania nie może być wykorzystana do celów analizy konkurencyjnej ani też do celów handlowych, profesjonalnych, czy też w celu osiągnięcia zysku. O ile Autodesk na piśmie nie określi inaczej, można dokonać Instalacji Wersji Demonstracyjnej jedynie na 30-dniowy okres próbny. Ponadto, mają w tym przypadku zastosowanie ograniczenia funkcjonalne, zgodnie z Paragrafem 6 (Ostrzeżenia).
2.2.7 Okres licencji. Zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, licencji na posługiwanie się tym Oprogramowaniem udziela się na czas nieograniczony, chyba że jest ono określone jako Wersja demonstracyjna, Wersja studencka albo przekazywane jest wraz z licencją na czas z góry określony, ograniczony lub na czas wypożyczenia. W takich przypadkach okresem licencji jest czas określony przez Autodesk w odpowiedniej Dokumentacji Użytkownika („Wyznaczony okres") lub okres opłacony przez Licencjobiorcę – w zależności od tego, który z nich jest krótszy. Jeżeli Autodesk określa Oprogramowanie jako licencjonowane na określony czas, na czas wypożyczenia lub z ograniczonym okresem trwania i nie podaje dokładnej daty, Wyznaczony okres zakończy się dziewięćdziesiąt (90) dni od daty pierwszej Instalacji Oprogramowania. Posługiwanie się Oprogramowaniem po wygaśnięciu licencji oraz wszelkie próby obejścia zegara blokującego Oprogramowanie po ustalonym terminie jest równoznaczne z posługiwaniem się Oprogramowaniem bez upoważnienia i stanowi istotne naruszenie niniejszej Umowy oraz praw własności intelektualnej.
2.3 Uaktualnienia. Jeżeli w Dokumentacji Użytkownika Autodesk określa Oprogramowanie jako uaktualnienie lub ulepszenie („Nowa wersja") programu, na który Licencjobiorca otrzymał uprzednio licencję („Poprzednia wersja"), Licencjobiorca ma obowiązek zniszczenia wszystkich egzemplarzy Poprzedniej wersji, w tym wszelkich kopii których Instalacji dokonano na twardym dysku Licencjobiorcy, a na żądanie ze strony Autodesk musi zwrócić Dokumentację Użytkownika – do Autodesk albo upoważnionego dystrybutora, od którego otrzymał Poprzednią wersję – w ciągu stu dwudziestu (120) dni od Instalacji Nowej wersji. Autodesk zastrzega sobie prawo żądania od Licencjobiorcy zadowalającego dowodu zniszczenia Poprzedniej wersji. Autodesk lub upoważniona strona trzecia może dostarczyć Licencjobiorcy dodatkowe oprogramowanie wraz z Oprogramowaniem zakupionym, stanowiące uzupełnienie lub rozszerzenie Oprogramowania. Takie oprogramowanie uzupełniające i wszelkie Nowe wersje będą podlegać zasadom i warunkom niniejszej Umowy, z wyjątkiem Paragrafu 5.1 (Ograniczona Rękojmia), chyba że zaznaczono inaczej podczas wydania takiego oprogramowania uzupełniającego i Nowych wersji. Niezależnie od powyższego, Licencjobiorca ma prawo zachować Poprzednią wersję (nie ma obowiązku jej niszczenia) i w razie potrzeby posłużyć się nią, wyłącznie w celu i w zakresie koniecznym do (1) instalacji Nowej wersji, na którą niniejszym udziela się licencji oraz (2) dla potrzeb archiwalnych (sporządzania kopii zapasowych) w celu dokonania Instalacji Nowej wersji licencjonowanej na mocy niniejszej Umowy, jeżeli nie powiedzie się instalacja początkowa.
2.4 Składniki Oprogramowania. Niniejsza licencja obejmuje produkt jako całość i nie zezwala na oddzielanie jego części składowych w celu rozpowszechniania lub posługiwania się nimi na więcej niż jednym (1) Komputerze, chyba że Autodesk udzieli na to wyraźnej zgody w stosownej Dokumentacji Użytkownika.

3. CZYNNOŚCI DOZWOLONE I ZAKAZANE
3.1 Czynności dozwolone.
3.1.1 Kopia zapasowa.
(a) Tworzenie kopii zapasowych dla wszystkich wersji z wyjątkiem Wersji sieciowych. Niezależnie od tego, którą wersję Oprogramowania otrzymał Licencjobiorca, z wyłączeniem Wersji sieciowej, może on wykonać jedną (1) zapasową kopię niniejszego Oprogramowania wyłącznie dla celów archiwizacyjnych w przypadku, gdy podstawowa kopia Oprogramowania przestaje funkcjonować. Może dokonać Instalacji takiej kopii zapasowej Oprogramowania i uzyskać do niej Dostęp jedynie wówczas, gdy podstawowa kopia Oprogramowania przestanie funkcjonować i nie będzie możliwe uzyskanie Dostępu do Oprogramowania w żaden inny sposób.
(b) Tworzenie kopii zapasowych dla Wersji sieciowych. Licencjobiorca Wersji sieciowej ma prawo dokonać Instalacji jednej (1) kopii zapasowej Oprogramowania na innym Komputerze służącym jako serwer plików wyłącznie dla celów archiwizacyjnych w przypadku, gdy podstawowy Komputer będący serwerem plików, na którym zainstalowane jest Oprogramowanie, przestanie funkcjonować. Dostęp do takiej kopii zapasowej Oprogramowania można uzyskać jedynie wówczas i na okres, w którym podstawowy Komputer służący jako serwer plików, na którym zainstalowane jest Oprogramowanie, przestaje funkcjonować i nie jest możliwe uzyskanie Dostępu do Oprogramowania w żaden inny sposób.
(c) Zakaz tworzenia kopii zapasowej Dokumentacji Użytkownika. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w Paragrafie 2.2 (Parametry Licencji): (a) jeżeli Dokumentacja Użytkownika ma postać drukowaną, nie można jej kopiować; oraz (b) jeżeli Dokumentacja Użytkownika jest w formacie elektronicznym, nie można jej powielać elektronicznie.
3.1.2 Korzystanie w innym miejscu niż zwykłe miejsce pracy Licencjobiorcy.
(a) Dla Wersji autonomicznej (indywidualnej) i Wielostanowiskowej wersji autonomicznej. W przypadku Wersji autonomicznej (indywidualnej) lub Wielostanowiskowej wersji autonomicznej, dla każdej Dozwolonej Liczby kopii Oprogramowania, Licencjobiorca może instalować i uzyskiwać Dostęp wyłącznie na Terytorium, na którym nabył Oprogramowanie, do jednej (1) dodatkowej kopii Oprogramowania na drugim Komputerze, pod warunkiem, Że:
(i) taki Komputer jest własnością Licencjobiorcy bądź jest przez niego wynajęty lub wydzierżawiony (nie dotyczy to Komputerów stanowiących własność innych osób, np. pracowników, jeśli ma zastosowanie, lub przez nie wynajmowanych lub dzierżawionych);
(ii) taki Komputer nie jest serwerem znajdującym się w innym miejscu niż zwykłe miejsce pracy Licencjobiorcy ani Komputerem przenośnym;
(iii) Dostęp do dodatkowej kopii Oprogramowania uzyskuje się wyłącznie w celu umożliwienia Licencjobiorcy (lub jego pracownikowi, jeśli ma zastosowanie) wykonywania pracy z dala od zwykłego jej miejsca;
(iv) oryginalna i dodatkowa kopia Oprogramowania używane są wyłącznie przez tę samą osobę i w danej chwili uzyskiwany jest Dostęp tylko do jednej (1) kopii Oprogramowania; oraz
(v) dokonano Instalacji obu kopii Oprogramowania i uzyskuje się do nich Dostęp jedynie z urządzeniem zabezpieczającym przed kopiowaniem (jeżeli takowe istnieje), dostarczonym z Oprogramowaniem.
(b) Dostęp VPN dla Wersji sieciowych. W przypadku nabycia Wersji sieciowej z Oprogramowania można korzystać wyłącznie na Terytorium, na którym Oprogramowanie zostało nabyte, za pośrednictwem bezpiecznej Wirtualnej Sieci Prywatnej („VPN”) pod warunkiem, że:
(i) z Oprogramowania korzysta się za pośrednictwem sieci VPN wyłącznie w celu umożliwienia Licencjobiorcy (lub jego pracownikowi, jeśli ma zastosowanie) wykonywania pracy z dala od zwykłego jej miejsca;
(ii) maksymalna liczba użytkowników równocześnie korzystających z Oprogramowania nie przekracza Dozwolonej Liczby;
(iii) wszystkie kopie Oprogramowania są zainstalowane i uzyskuje się do nich Dostęp jedynie z urządzeniem zabezpieczającym przed kopiowaniem (jeżeli takowe istnieje), dostarczonym z Oprogramowaniem; oraz
(iv) połączenie VPN jest bezpieczne i zgodne z obowiązującymi w branży standardowymi mechanizmami szyfrowania i ochrony.
Żadne postanowienia niniejszego Paragrafu 3.1.2 (Korzystanie w innym miejscu niż zwykłe miejsce pracy Licencjobiorcy) nie zezwalają Licencjobiorcy (lub jego pracownikom, jeśli ma zastosowanie) na korzystanie z Oprogramowania poza Terytorium, na którym zostało ono nabyte.
3.2 Czynności zabronione. Autodesk nie zezwala na Żadne z poniższych czynności, a Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, iż takie czynności są zabronione:
3.2.1 Użytkowanie. Zabrania się dokonywania Instalacji, uzyskiwania Dostępu, kopiowania i wykorzystywania Materiałów Autodesk w jakikolwiek inny sposób niż wyraźnie dozwolony w niniejszej Umowie.
3.2.2 Stosowanie technik inżynierii wstecznej. Zabrania się stosowania technik inżynierii wstecznej, dekompilowania i dezasemblowania Oprogramowania i Innych Materiałów (o ile ma zastosowanie) przez Licencjobiorcę i strony trzecie.
3.2.3 Przekazywanie. Licencjobiorcy zakazuje się dystrybucji, wypożyczania, dzierżawienia, wynajmowania, sprzedawania, udzielania podlicencji oraz jakiegokolwiek innego przekazywania innym osobom jakiejkolwiek części Materiałów Autodesk, jak również jakichkolwiek praw przyznanych w myśl niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Autodesk.
3.2.4 Hosting lub korzystanie przez osoby trzecie. Zabrania się dokonywania Instalacji oraz uzyskiwania Dostępu, a także wyrażania zgody na Instalację lub uzyskiwanie Dostępu do Materiałów Autodesk przez Internet, w tym, w szczególności, na posługiwanie się nim w związku z hostingiem (utrzymaniem stron na serwerze), podziałem czasu dla celów handlowych (commercial time-sharing), prowadzeniem biura usługowego lub podobną usługą, jak również udostępniania Materiałów Autodesk innym osobom przez Internet na Komputerze Licencjobiorcy lub w inny sposób. Powyższe stwierdzenie nie zabrania Dostępu VPN dla Wersji sieciowej zgodnie z warunkami określonymi w Paragrafie 3.1.2 pkt (b) (Dostęp VPN dla Wersji sieciowych).
3.2.5 Oznaczenia. Zabrania się usuwania, zmieniania lub ograniczania widoczności jakichkolwiek informacji o prawach własności, etykiet i oznakowań umieszczonych na Materiałach Autodesk.
3.2.6 Zmiany. Zabrania się wprowadzania modyfikacji, tłumaczenia, adaptacji, zmiany porządku i tworzenia utworów zależnych w oparciu o Materiały Autodesk, niezależnie od celu tych czynności.
3.2.7 Obchodzenie zabezpieczeń.
(a) Zabrania się posługiwania jakimkolwiek sprzętem, urządzeniem, oprogramowaniem i innymi środkami, których celem jest usunięcie z Oprogramowania jakichkolwiek zabezpieczeń przed kopiowaniem, zastosowanych przez Autodesk, jak również posługiwania się Oprogramowaniem wraz z dowolnym kodem autoryzacji, numerem seryjnym lub urządzeniem do zabezpieczenia przed kopiowaniem, jeżeli nie zostało dostarczone bezpośrednio przez Autodesk lub autoryzowanego dystrybutora. W przypadku Wersji sieciowych zabrania się używania jakiegokolwiek sprzętu, urządzenia, oprogramowania i innych środków, których celem jest obejście lub usunięcie z Oprogramowania Menedżera Licencji Autodesk (jeśli ma zastosowanie).
(b) Zabrania się posługiwania jakimkolwiek sprzętem, urządzeniem, oprogramowaniem i innymi Środkami, których celem jest obejście lub usunięcie wszelkich ograniczeń użytkowania bądź odblokowanie funkcji wyłączonych przez Autodesk w związku z Innymi Materiałami. Zabrania się obchodzenia i usuwania wszelkich funkcji lub ograniczeń technicznych Materiałów Autodesk, które zapobiegają nieautoryzowanemu kopiowaniu i korzystaniu z Innych Materiałów.
3.2.8 Eksport. Zabrania się eksportu Materiałów Autodesk w sposób naruszający Umowę, przepisy Stanów Zjednoczonych lub inne przepisy dotyczące eksportu. 3.2.9 Użytkowanie za granicą. Zabrania się używania Oprogramowania i Dokumentacji Użytkownika poza Terytorium, na którym zostały nabyte.
3.2.10 Wyjątki od czynności zabronionych. Postanowienia Paragrafu 3.2 obowiązują, o ile na egzekwowanie zakazów wynikających z powyższego Paragrafu zezwalają właściwe przepisy prawa (w tym przepisy wdrażające dyrektywę Rady z 14 maja 1991 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych). Na Licencjobiorcy spoczywa obowiązek udowodnienia, że obowiązujące prawo nie zezwala na egzekwowanie powyższych zakazów.

4. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Poza wyjątkami wyraźnie wymienionymi w Umowie, Autodesk i jego licencjodawcy zachowują prawo własności, własność i wszelkie prawa z nich wynikajĄce, w tym między innymi patenty, prawa autorskie, znaki towarowe, tajemnice handlowe i inne prawa własności intelektualnej, do Materiałów Autodesk i wszelkich autoryzowanych kopii stworzonych przez Licencjobiorcę. Struktura, organizacja i kod Materiałów Autodesk są cennymi tajemnicami handlowymi Autodesk i licencjodawców firmy, a Licencjobiorca ma obowiązek zachowania poufności tych tajemnic. Na Oprogramowanie i Dokumentację Użytkownika udzielona zostaje licencja, a nie podlegają one sprzedaży.

5. OGRANICZONA GWARANCJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
5.1 Ograniczona gwarancja. Autodesk udziela gwarancji, iż w dniu dostarczenia Oprogramowania dla Licencjobiorcy i przez dziewięćdziesiąt (90) kolejnych dni („Okres rękojmi”) Oprogramowanie będzie miało właściwości i funkcje ogólnie opisane w Dokumentacji Użytkownika, oraz że nośniki, na których Oprogramowanie zostało dostarczone – jeżeli takowe istnieją – będą pozbawione wad materiałowych i wykonania. Odpowiedzialność Autodesk Będzie ograniczona i polegać będzie wyłącznie na przyznaniu , w Okresie Gwarancji określonym w niniejszym Paragrafie Licencjobiorcy uprawnienia, do żądania od Autodesk podjęcia próby naprawienia lub stworzenia dróg obejścia błędów, wymiany uszkodzonego nośnika, na którym dostarczono Oprogramowanie, jeśli takowy istnieje, lub zwrotu opłaty licencyjnej i unieważnienia Umowy. Wybór sposobu realizacji uprawnienia z gwarancji Będzie należał do Autodesk. Zwrot opłaty może nastąpić jedynie po zwróceniu uszkodzonych nośników, jeżeli takowe istnieją, oraz Dokumentacji Użytkownika wraz z kopią rachunku nabycia do lokalnej siedziby Autodesk lub autoryzowanego dystrybutora, od którego Oprogramowanie zostało zakupione, w Okresie Gwarancji.
5.2 Ograniczona odpowiedzialność. POZA OGRANICZONĄ GWARANCJĄ, UDZIELONĄ W MYŚL PARAGRAFU 5.1 (OGRANICZONA GWARANCJA) NINIEJSZEJ UMOWY AUTODESK NIE UDZIELA, A LICENCJOBIORCA NIE OTRZYMUJE, ŻADNYCH INNYCH WYRAŹNYCH RĘKOJMI BĄDŹ GWARANCJI. WSZELKIE OŚWIADCZENIA I STWIERDZENIA NA TEMAT OPROGRAMOWANIA I JEGO FUNKCJI, ZAWARTE W DOKUMENTACJI UŻYTKOWNIKA ORAZ POCZYNIONE W KOMUNIKACJI Z LICENCJOBIORCĄ, STANOWIĄ INFORMACJE TECHNICZNE, NIE ZAŚ WYRAŹNĄ RĘKOJMIĘ LUB GWARANCJĘ. PONADTO, AUTODESK NINIEJSZYM ZDECYDOWANIE UCHYLA SIĘ OD WSZELKICH INNYCH RĘKOJMI, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANEJ RĘKOJMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO JAKIEGOKOLWIEK KONKRETNEGO CELU LUB NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH. NIE OGRANICZAJĄC POWYŻSZYCH STWIERDZEŃ, AUTODESK NIE GWARANTUJE NIEPRZERWANEGO LUB POZBAWIONEGO USTEREK DZIAŁANIA NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA.

6. OSTRZEŻENIA
6.1 Ograniczenia funkcjonalne. OPROGRAMOWANIE DO PROJEKTOWANIA WSPOMAGANEGO KOMPUTEROWO (CAD) I INNE OPROGRAMOWANIE TECHNICZNE PRZEZNACZONE JEST WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PRZESZKOLONYCH FACHOWCÓW. NIE ZASTĘPUJE ONO PROFESJONALNEGO OSĄDU. OPROGRAMOWANIE DO PROJEKTOWANIA WSPOMAGANEGO KOMPUTEROWO (CAD) I INNE OPROGRAMOWANIE TECHNICZNE PRZEZNACZONE JEST DO WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA WYROBÓW I NIE ZASTĘPUJE NIEZALEŻNYCH ANALIZ PROJEKTOWYCH, OCEN I PRÓB WYTRZYMAŁOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA I WALORÓW UŻYTKOWYCH WYROBÓW. W ZWIĄZKU Z SZEROKĄ GAMĄ POTENCJALNYCH ZASTOSOWAŃ OPROGRAMOWANIA NIE ZOSTAŁO ONO PRZETESTOWANE WE WSZYSTKICH SYTUACJACH, W KTÓRYCH MOŻE ZOSTAĆ UŻYTE. AUTODESK W ŻADNYM STOPNIU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYNIKI UZYSKANE PRZY POMOCY TEGO OPROGRAMOWANIA. OSOBY KORZYSTAJĄCE Z OPROGRAMOWANIA ODPOWIADAJĄ ZA NADZÓR NAD NIM, ZARZĄDZANIE I KONTROLĘ NAD OPROGRAMOWANIEM. W ZAKRES TEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WCHODZI MIĘDZY INNYMI USTALENIE ODPOWIEDNICH SPOSOBÓW WYKORZYSTANIA OPROGRAMOWANIA I WYBÓR OPROGRAMOWANIA ORAZ INNYCH PROGRAMÓW DLA OSIĄGNIĘCIA ZAMIERZONYCH WYNIKÓW. OSOBY POSŁUGUJĄCE SIĘ NINIEJSZYM OPROGRAMOWANIEM ODPOWIADAJĄ RÓWNIEŻ ZA USTANOWIENIE WYSTARCZAJĄCYCH PROCEDUR TESTOWANIA NIEZAWODNOŚCI I DOKŁADNOŚCI WSZELKICH DANYCH BĘDĄCYCH REZULTATEM PRACY PROGRAMU, W TYM WSZELKICH PRZEDMIOTÓW ZAPROJEKTOWANYCH PRZY JEGO POMOCY.
6.2 Wymagany kod aktywacji.
A. INSTALACJA, UZYSKANIE DOSTĘPU I DALSZE UŻYWANIE OPROGRAMOWANIA MOŻE WYMAGAĆ KODU AKTYWACJI. PRZED WYDANIEM KODU AKTYWACJI PRZEZ AUTODESK WYMAGANE JEST DOKONANIE REJESTRACJI. LICENCJOBIORCA WYRAŻA ZGODĘ NA WYKORZYSTANIE PRZEZ AUTODESK DANYCH I INFORMACJI DOSTARCZONYCH PRZEZ NIEGO, AUTORYZOWANEGO SPRZEDAWCĘ LUB STRONĘ TRZECIĄ DZIAŁAJĄCĄ W JEGO IMIENIU W ZWIĄZKU Z NABYCIEM LICENCJI OPROGRAMOWANIA W CELU DOKONANIA REJESTRACJI OPROGRAMOWANIA. LICENCJOBIORCA WYRAŻA ZGODĘ NA DOSTARCZENIE AUTODESK, AUTORYZOWANEMU SPRZEDAWCY LUB STRONIE TRZECIEJ DZIAŁAJĄCEJ W JEGO IMIENIU DOKŁADNYCH I AKTUALNYCH DANYCH REJESTRACYJNYCH, W TYM NA ŻĄDANIE AUTODESK, A TAKŻE NA ZACHOWANIE I AKTUALIZOWANIE INFORMACJI REJESTRACYJNYCH ZA POMOCĄ PROCEDUR REJESTRACJI DANYCH KLIENTÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ DOSTARCZONE PRZEZ AUTODESK. POPRZEZ INSTALOWANIE I UŻYWANIE OPROGRAMOWANIA LICENCJOBIORCA WYRAŻA ZGODĘ NA WYKORZYSTYWANIE PRZEZ AUTODESK DANYCH OSOBOWYCH PRZEKAZANYCH JEJ W MOMENCIE REJESTRACJI LUB ZAKTUALIZOWANYCH PO DOKONANIU REJESTRACJI, NA WYDAWANIE KODÓW AKTYWACJI, ZARZĄDZANIE KONTAKTAMI AUTODESK Z LICENCJOBIORCĄ (W TYM AUTOMATYCZNE WYDAWANIE KODÓW AKTYWACJI DLA KOLEJNYCH NABYTYCH PRODUKTÓW) ORAZ WYKORZYSTYWANIE TAKICH DANYCH OSOBOWYCH W INNY SPOSÓB ZGODNIE Z ODPOWIEDNIĄ POLITYKĄ OCHRONY PRYWATNOŚCI AUTODESK DOSTĘPNĄ NA ŻĄDANIE NA WITRYNIE INTERNETOWEJ FIRMY.
B. MECHANIZMY ZABEZPIECZAJĄCE W RAMACH AKTYWACJI MOGĄ UNIERUCHOMIĆ OPROGRAMOWANIE PRZY PRÓBIE PRZENIESIENIA GO NA INNY KOMPUTER, PODCZAS MANIPULACJI MECHANIZMEM USTAWIANIA DATY NA KOMPUTERZE LICENCJOBIORCY, PRZY PRÓBACH POSŁUŻENIA SIĘ OPROGRAMOWANIEM PO WYGAŚNIĘCIU OKRESU PRÓBNEGO LUB OGRANICZONEGO TERMINU UŻYCIA, JAK RÓWNIEŻ W PRZYPADKU WYKONANIA PEWNYCH INNYCH CZYNNOŚCI, KTÓRE MOGĄ URUCHOMIĆ TRYB ZABEZPIECZENIA. DODATKOWE INFORMACJE ZAWARTE SĄ W ODPOWIEDNIEJ DOKUMENTACJI UŻYTKOWNIKA, MOŻNA JE TEŻ NA ŻĄDANIE OTRZYMAĆ Z AUTODESK.
6.3 Wersja dla placówek edukacyjnych i Wersja studencka. PRODUKTY PRACY I INNE DANE UTWORZONE PRZY POMOCY WERSJI DLA PLACÓWEK EDUKACYJNYCH I WERSJI STUDENCKIEJ OPROGRAMOWANIA ZAWIERAJĄ PEWNE INFORMACJE I OGRANICZENIA, POWODUJĄCE, IŻ DANE TE NIE NADAJĄ SIĘ DO UŻYTKU INNEGO NIŻ EDUKACYJNY. W PRZYPADKU MIESZANIA LUB ŁĄCZENIA DANYCH UTWORZONYCH ZA POMOCĄ WERSJI OPROGRAMOWANIA DLA PLACÓWEK EDUKACYJNYCH LUB WERSJI STUDENCKICH Z DANYMI UTWORZONYMI W INNY SPOSÓB WSPOMNIANE INNE DANE MOGĄ RÓWNIEŻ PODLEGAĆ TYM SAMYM OGRANICZENIOM. AUTODESK NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI, W TYM MATERIALNEJ, W PRZYPADKU MIESZANIA LUB ŁĄCZENIA DANYCH UTWORZONYCH Z WYKORZYSTANIEM WERSJI OPROGRAMOWANIA DLA PLACÓWEK EDUKACYJNYCH LUB WERSJI STUDENCKICH Z DANYMI UTWORZONYMI W INNY SPOSÓB.

7. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI MATERIALNEJ
AUTODESK ANI JEGO LICENCJODAWCY NIE BĘDĄ W ŻADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNI ZA ŻADNE SZKODY PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, NIEBEZPOŚREDNIE I WYNIKOWE, UTRATĘ ZYSKÓW, DOCHODÓW, DANYCH ORAZ KOSZTY POKRYCIA TYCHŻE. PONADTO, ODPOWIEDZIALNOŚĆ AUTODESK I JEGO LICENCJODAWCÓW ZA JAKIEKOLWIEK STRATY WYNIKŁE LUB ZWIĄZANE Z NINIEJSZYM OPROGRAMOWANIEM, DOKUMENTACJĄ UŻYTKOWNIKA LUB NINIEJSZĄ UMOWĄ W ŻADNYM WYPADKU NIE PRZEKROCZY KWOTY ZAPŁACONEJ LUB NALEŻNEJ DO ZAPŁATY PRZEZ LICENCJOBIORCĘ ZA OPROGRAMOWANIE BEZPOŚREDNIO ODPOWIEDZIALNE ZA DANĄ SZKODĘ. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI W MYŚL PARAGRAFU 7 NINIEJSZEJ UMOWY BĘDZIE STOSOWAĆ SIĘ DO WSZELKICH STRAT, BEZ WZGLĘDU NA TO, W JAKI SPOSÓB ZOSTAŁY ONE SPOWODOWANE (I NIEZALEŻNIE OD TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI ): CZY TO WSKUTEK NIEWYKONANIA UMOWY, DOPUSZCZENIA SIĘ CZYNU NIEDOZWOLONEGO (W TYM MIĘDZY INNYMI ZANIEDBANIA), RÓWNIEŻ JEŻELI AUTODESK BYŁ UPRZEDNIO POWIADOMIONY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD I NAWET WTEDY, GDY OGRANICZONE UPRAWNIENIA W MYŚL NINIEJSZEJ UMOWY NIE SPEŁNIŁY SWOJEGO PODSTAWOWEGO CELU.
AUTODESK NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI, WYNIKAJĄCEJ Z UTRATY LUB KRADZIEŻY OPROGRAMOWANIA BĄDŹ NOŚNIKÓW, NA KTÓRYCH ZNAJDOWAŁO SIĘ OPROGRAMOWANIE. AUTODESK NIE JEST ZOBOWIĄZANY DO WYMIANY UTRACONEGO LUB SKRADZIONEGO OPROGRAMOWANIA BĄDŹ NOŚNIKÓW Z OPROGRAMOWANIEM. LICENCJOBIORCA PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA OCHRONĘ OPROGRAMOWANIA I NOŚNIKÓW, NA KTÓRYCH ZNAJDUJE SIĘ OPROGRAMOWANIE.

8. OGRANICZONE PRAWA WŁADZ STANÓW ZJEDNOCZONYCH

Materiały Autodesk są „Artykułami Handlowymi" („Commercial Items”) w znaczeniu określonym przez 48 C.F.R. §2.101, na które składają się pojęcia „Handlowego Oprogramowania Komputerowego" („Commercial Computer Software”) oraz „Dokumentacji Handlowego Oprogramowania Komputerowego" w znaczeniu określonym odpowiednio w 48 C.F.R. §12.212 i 48 C.F.R. §227.7202. Zgodnie z 48 C.F.R. §12.212 i 48 C.F.R. §§227.7202-1 do 227.7202-4, gdzie znajdą zastosowanie; Materiały Autodesk są dostarczone użytkownikom końcowym władz USA (1) jedynie jako artykuł handlowy i (2) tylko z takimi samymi prawami, jakie przyznaje się wszystkim innym użytkownikom końcowym, zgodnie z warunkami i postanowieniami Umowy. Producentem jest Autodesk, Inc., 111 McInnis Parkway, San Rafael, Kalifornia 94903, USA.

9. POSTANOWIENIA OGÓLNE
9.1. Zakaz przekazania praw; Upadłość. Niniejsza Umowa ani Żadne wynikające z niej prawa nie mogą być przeniesione przez Licencjobiorcę, a wszelkie próby ich przeniesienia będą nieważne. Umowa i udzielone w jej myśl licencje wygasną bez osobnego powiadomienia i działania ze strony Autodesk w chwili bankructwa lub niewypłacalności Licencjobiorcy lub w momencie zawarcia z wierzycielami porozumienia o likwidacji.
9.2. Wybór jurysdykcji. Niniejsza Umowa i wszelkie spory z niej wynikające bądź z nią związane będą rozstrzygane zgodnie z ustawodawstwem stanu Kalifornia, USA, bez odwoływania się do zasad konfliktu praw i z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych odnośnie do Umów Międzynarodowej Sprzedaży Towarów.
9.3 Całość Umowy. Niniejsza Umowa i stosowna Dokumentacja Użytkownika stanowią całość Umowy pomiędzy stronami i zastępują wszelkie uprzednie lub obecne ustalenia, porozumienia, stwierdzenia i reklamy dotyczące Oprogramowania oraz Dokumentacji Użytkownika. Żadne zmiany w Umowie nie będą ważne, jeżeli nie zostaną sporządzone na piśmie i opatrzone odpowiednimi podpisami.
9.4 Rozłączność. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostanie uznane za nielegalne, nieważne lub nieegzekwowalne w całości lub części zgodnie z odpowiednimi przepisami i tylko w stopniu, w którym za takie zostanie uznane, takie postanowienie lub jego część będzie nieskuteczne w jurysdykcji, w której jest nielegalne, nieważne lub nieegzekwowalne – w takim zakresie, w jakim jest nielegalne, nieważne lub nieegzekwowalne – i Będzie uznane za zmodyfikowane w stopniu niezbędnym do osiągnięcia zgodności ze stosownymi przepisami tak, aby możliwie najpełniej odzwierciedlać intencje stron. Nielegalność, nieważność lub nieegzekwowalność takiego postanowienia w danej jurysdykcji nie będzie mieć żadnego wpływu na legalność, ważność i egzekwowalność jakiegokolwiek innego postanowienia Umowy w jakiejkolwiek innej jurysdykcji.
9.5 Brak możliwości zrzeczenia się warunków Umowy. Nie można zrzec się żadnego z warunków i postanowień niniejszej Umowy, a jakiekolwiek naruszenie jej postanowień nie będzie usprawiedliwione, jeśli zrzeczenia takiego nie sporządzono na piśmie i nie zostało ono podpisane w imieniu strony, wobec której wysuwa się takie żądania. Żadne zrzeczenie się warunków Umowy (wyraźne i dorozumiane) nie stanowi zgody na wszelkie inne lub kolejne zrzeczenie się warunków lub , usprawiedliwienia ich naruszenia.
9.6 Audyty. Aby zapewnić przestrzeganie niniejszej Umowy, Licencjobiorca wyraża zgodę, po otrzymaniu stosownego powiadomienia, na przeprowadzenie przez Autodesk lub jej autoryzowanych przedstawicieli inspekcji i kontroli Instalacji, Dostępu i wykorzystania Oprogramowania. Taka inspekcja lub audyt zostaną przeprowadzone w czasie zwykłych godzin pracy w placówce Licencjobiorcy lub drogą elektroniczną. Jeżeli taka inspekcja lub audyt wykryją przypadek Instalacji, Dostępu lub pozwolenia na Dostęp do Oprogramowania na Komputerach w sposób zabroniony w myśl niniejszej Umowy, Autodesk Będzie mieć prawo do natychmiastowego zerwania Umowy, zaś Licencjobiorca Będzie zobowiązany wnieść wszelkie nieuiszczone opłaty licencyjne, jak również uiścić rozsądnie poniesione koszty audytu. Wszelkie informacje uzyskane przez Autodesk lub jej autoryzowanych przedstawicieli w trakcie inspekcji lub audytu będą wykorzystane przez Autodesk wyłącznie dla celów takiej inspekcji i audytu. Żadne postanowienie niniejszego paragrafu nie Będzie uznane za ograniczenie przysługujących Autodesk roszczeń prawnych za naruszenie niniejszej Umowy lub odpowiednich przepisów.
9.7 Język. W razie jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją angielską niniejszej Umowy i jakimkolwiek jej Tłumaczeniem wiążąca prawnie jest wersja Umowy w Języku angielskim.

KONIEC

pozdrawiam
Awatar użytkownika
el_joseppo
Posty: 97
Rejestracja: 18 paź 2006, 12:32
Lokalizacja: W-wa

Post autor: el_joseppo »

Gdybyś miał wątpliwości co do tłumaczenia:


Autodesk
SOFTWARE LICENSE AGREEMENT
Worldwide


READ CAREFULLY
: AUTODESK, INC. (“AUTODESK”) LICENSES THIS SOFTWARE TO YOU ONLY UPON THE CONDITION THAT YOU ACCEPT ALL OF THE TERMS CONTAINED IN THIS SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (“AGREEMENT”).
BY SELECTING THE “I ACCEPT” BUTTON BELOW THIS AGREEMENT OR BY COPYING, INSTALLING, UPLOADING, ACCESSING OR USING ALL OR ANY PORTION OF THE SOFTWARE YOU AGREE TO ENTER INTO THIS AGREEMENT. A CONTRACT IS THEN FORMED BETWEEN AUTODESK AND EITHER YOU PERSONALLY, IF YOU ACQUIRE THE SOFTWARE FOR YOURSELF, OR THE COMPANY OR OTHER LEGAL ENTITY FOR WHICH YOU ARE ACQUIRING THE SOFTWARE.
IF YOU DO NOT AGREE OR DO NOT WISH TO BIND YOURSELF OR THE ENTITY YOU REPRESENT: (A) DO NOT COPY, INSTALL, UPLOAD, ACCESS OR USE THE SOFTWARE; (B) SELECT THE “I REJECT” BUTTON BELOW THIS AGREEMENT (WHICH WILL CANCEL THE LOADING OF THE SOFTWARE); AND (C) WITHIN THIRTY (30) DAYS FROM THE DATE OF ACQUISITION, RETURN THE SOFTWARE TO THE LOCATION WHERE YOU ACQUIRED IT FOR A REFUND.
COPYING, INSTALLATION, UPLOADING, ACCESS OR USE OF THIS SOFTWARE OR ANY ACCOMPANYING DOCUMENTATION OR MATERIALS EXCEPT AS PERMITTED BY AGREEMENT IS UNAUTHORIZED AND CONSTITUTES A MATERIAL BREACH OF THIS AGREEMENT AND AN INFRINGEMENT OF THE COPYRIGHT AND OTHER INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IN SUCH SOFTWARE AND DOCUMENTATION. IF YOU COPY, INSTALL, UPLOAD, ACCESS OR USE ALL OR ANY PORTION OF THIS SOFTWARE OR ITS USER DOCUMENTATION WITHOUT ENTERING INTO THIS AGREEMENT OR OTHERWISE OBTAINING WRITTEN PERMISSION OF AUTODESK, YOU ARE VIOLATING COPYRIGHT AND OTHER INTELLECTUAL PROPERTY LAW. YOU MAY BE LIABLE TO AUTODESK AND ITS LICENSORS FOR DAMAGES, AND YOU MAY BE SUBJECT TO CRIMINAL PENALTIES.

1. DEFINITIONS
1.1 “Access” means to use or benefit from using the functionality of the Software.
1.2 “Autodesk Materials” is the collective term for the Software, User Documentation and Excluded Materials.
1.3 “Computer” means a single electronic device with one or more central processing units (CPUs) that accepts information in digital or similar form and manipulates the information for a specific result based on a sequence of instructions.
1.4 “Excluded Materials” means any programs, modules, components or functionality, if any, that may be included on media or with materials delivered to You that are not within the License Parameters as described in the User Documentation, or for which You have not paid the applicable fees.
1.5 “Install” means to place a copy of Software onto a hard disk or other storage medium through any means (including, but not limited to, use of an installation utility application accompanying the Software).
1.6 “License Parameters” means the definition and limitation of the applicable license scope in Section 2.2 hereof.
1.7 “Permitted Number” means a number relevant for the applicable License Parameters that Autodesk may specify in the applicable User Documentation. The Permitted Number is one (1) unless otherwise provided by in such User Documentation.
1.8 “Software” means the computer program in which this Agreement is embedded or that is delivered prepackaged with this Agreement. If programs are delivered to You as part of a bundled package, suite or series, the term Software shall include all programs delivered to You as part of that bundled package, suite or series and described in the User Documentation.
1.9 “Territory” means the country in which You acquire the Software, unless you acquire the Software in a member country of the European Economic Area (“E.E.A.”), in which the case “Territory” means the E.E.A.
1.10 “User Documentation” means the explanatory printed or electronic materials that Autodesk or its authorized distributor incorporates in or delivers in or on a package with the Software or sends to You on an invoice, via email, facsimile or otherwise after You acquire or Install the Software, including, but not limited to, license specifications, activation code, license files, instructions on how to use the Software, and/or technical specifications.
1.11 “You” means you personally (i.e., the individual who reads and is prompted to accept this Agreement) if you acquire the Software for yourself or the company or other legal entity for whom you acquire the Software.

2. SOFTWARE LICENSE
2.1 License Grant. Autodesk grants You a non-sublicensable, non-exclusive, non-transferable, limited license to use copies of the Software and User Documentation in Your Territory, in accordance with the applicable User Documentation, within the scope of the License Parameters. Autodesk’s license grant is conditioned on Your continuous compliance with all license limitations and restrictions described in this Agreement. If You violate any of these limitations or restrictions, the license grant will automatically and immediately expire. The license descriptions in this Section 2 (Software License) define the scope of rights that Autodesk grants to You. Any usage of the Software or User Documentation outside the scope of the applicable license grant constitutes an infringement of Autodesk’s intellectual property rights as well as a material breach of this Agreement. No license is granted under the terms of this Agreement to Excluded Materials (if any). No license is granted under the terms of this Agreement if you did not lawfully acquire the Software.
2.2 License Parameters. Autodesk’s license grant is subject to one or more of the License Parameters defined in this Section 2.2 (License Parameters) as specified in the User Documentation. Unless Autodesk expressly specifies or agrees otherwise in the User Documentation, all Software shall be governed solely by license for Standalone (Individual) Versions set forth in Section 2.2.1 (Standalone (Individual) Version).
2.2.1 Standalone (Individual) Version. If Autodesk identifies the Software as a “Standalone Version” or as an “Individual Version” or if the User Documentation does not identify the Software by any of the version designations set forth in Sections 2.2.2 (Multi-Seat Standalone) through 2.2.6 (Evaluation Version), You may Install and Access one (1) copy of the Software on one (1) individual Computer, solely for Your internal business needs. You may not allow the Software to be Accessed, , operated, or viewed from, or Installed or uploaded to, other Computers through a network connection. Except as otherwise explicitly permitted, You may not Install or Access the Software other than on one (1) Computer at a time.
2.2.2 Multi-Seat Standalone Version. If Autodesk identifies the Software as a “Multi-Seat Standalone Version”, You may Install and Access the Permitted Number of copies of the Software on the Permitted Number of individual Computers, solely for Your internal business needs. You may not allow the Software to be Accessed, operated or viewed from, or Installed or uploaded to, other Computers through a network connection. Except as otherwise explicitly permitted, You may not Install or Access the Software other than on the Permitted Number of Computers at any one time,
2.2.3 Network Version. If Autodesk identifies the Software as a “Network Version” in the applicable User Documentation, You may Install and Access one (1) copy of the Software on Your Computer file server, for Your own internal business needs, using the Autodesk License Manager tool (if any). The Software may be Installed on or Accessed by other Computers, or on an individual Computer, as a multiple-user installation, so long as the maximum number of concurrent users does not exceed the Permitted Number.
2.2.4 Educational Institutional Version. If Autodesk identifies the Software as an “Educational Institutional Version” in the applicable User Documentation, You may Install and Access one (1) copy of the Software on up to the Permitted Number of Computers, only for educational purposes (as further specified in the applicable User Documentation) and for no other purpose. Without limiting the foregoing, Educational Institutional Versions of the Software may not be used for commercial, professional, commercial training or other for-profit purposes. Additionally, functional limitations apply, as set forth in Section 6 (Warnings).
2.2.5 Student Version. If Autodesk identifies the Software as a “Student Version” or “Personal Learning Edition” (each, a “Student Version”) in the applicable User Documentation, You may Install and Access a single copy of the Software on up to the Permitted Number of Computers, only for personal learning purposes, and no other purpose. Unless otherwise provided by Autodesk in the User Documentation, Student Versions of the Software may be used for a period of one (1) year from the date You first Install the Software. Without limiting the foregoing, Student Versions of the Software may not be used for commercial, professional or other for-profit purposes and may only be used by persons who qualify as a permitted user of Student Versions (as further specified in the applicable User Documentation for Your Territory). Additionally, functional limitations apply, as set forth in Section 6 (Warnings).
2.2.6 Evaluation Version. If Autodesk identifies the Software as a demonstration, evaluation, trial, or not for resale version (“Evaluation Version”) in the applicable User Documentation, You may Install and Access one copy of the Software only for the purpose of commercial evaluation and demonstration. Without limiting the foregoing, You may not use it for competitive analysis, or commercial, professional, or other for-profit purposes. The Evaluation Version may only be Installed for a thirty (30) day evaluation period, unless otherwise specified by Autodesk in writing. Additionally, functional limitations apply, as set forth in Section 6 (Warnings).
2.2.7 License Term. Subject to the terms and conditions of this Agreement, the license to use the Software is perpetual, unless the Software qualifies as an Evaluation Version, a Student Version, or is designated as a fixed-term license, a limited duration license or a rental license. In such cases, the term of the license shall be the term identified by Autodesk in the applicable User Documentation (the “Designated Term”) or the term for which You have paid, whichever is less. If Autodesk identifies the Software as licensed for a fixed term, limited duration or rental and does not specify a term, then the Designated Term shall expire ninety (90) days after the date You first Install the Software. Use of this Software beyond the applicable license term, or any attempt to defeat the time-control disabling function in the Software is an unauthorized use and constitutes a material violation of this Agreement and intellectual property law.
2.3 Upgrades. If Autodesk labels the Software in the User Documentation as an upgrade or update (“New Version”) to software previously licensed to You (“Previous Version”), You must destroy all copies of the Previous Version, including any copies Installed on Your hard disk drive, and upon request by Autodesk return any User Documentation to Autodesk or the authorized distributor from whom You acquired the Previous Version within one hundred twenty (120) days of Installing the New Version. Autodesk reserves the right to require You to show satisfactory proof that the Previous Version has been destroyed. Autodesk or an authorized third-party in connection with the Software licensed to You hereunder may provide You additional software that supplements or extends the Software. Such supplemental software shall be subject to the terms and conditions of this Agreement except Section 5.1 (Limited Warranty), unless otherwise specified at the time of delivery. Notwithstanding the foregoing, You may retain and need not destroy the Previous Version and may use the Previous Version solely if and to the extent necessary (1) for the purposes of Installing the New Version hereby licensed and (2) for archival (backup) purposes in order to Install the New Version licensed by this Agreement if the initial installation fails.
2.4 Software Components. The Software is licensed to You as a single product and its components may not be separated for distribution or use on more than one (1) Computer unless expressly permitted by Autodesk in the applicable User Documentation.

3. PERMITTED AND PROHIBITED ACTIONS
3.1 Permitted Actions.
3.1.1 Backup Copy.
(a) Backup for All Versions Other than Network Versions. With respect to any version of the Software except a Network Version, You may make one (1) backup copy of the Software solely for backup purposes in the event that Your primary copy of the Software becomes inoperable. You may Install and Access such backup copy of the Software only in the event that the primary copy of the Software becomes inoperable and you would be otherwise unable to Access the Software.
(b) Backup for Network Versions. If you have acquired a Network Version, You may Install one (1) backup copy of the Software on another file server Computer solely for backup purposes in the event that Your primary file server Computer on which the Software is Installed becomes inoperable. You may Access such backup copy of the Software only in the event and for so long as the primary file server Computer on which the Software is Installed becomes inoperable and you would be otherwise unable to Access the Software.
(c) No Backup for User Documentation. Except as expressly permitted under Section 2.2 (License Parameters): (a) if the User Documentation is in printed form, it may not be copied; and (b) if the User Documentation is in electronic form, it may not be duplicated electronically.
3.1.2 Use Away from Usual Work Location.
(a) For Standalone (Individual) and Multi-Seat Standalone Versions. If you have acquired a Standalone (Individual) Version or Multi-Seat Standalone Versions, for each Permitted Number of copies of the Software, You may Install and Access, solely within Your Territory, one (1) additional copy of the Software on a second Computer provided that:
(i) such second Computer is owned or leased by You (and not by another person, such as Your employee, if any);
(ii) such second Computer is a non-server Computer away from Your usual work location or a portable Computer;
(iii) the additional copy of Software is Accessed solely for the purpose of enabling You (or Your employee, if any) to perform work while away from Your usual work location;
(iv) the original and additional copy of the Software are used only by the same person, and only one (1) of the Software copies is Accessed at any one time; and
(v) both copies of the Software are Installed and Accessed exclusively with the copy protection device (if any) supplied with the Software.
(b) VPN Access for Network Versions. If you have acquired a Network Version, You may Access the Software solely within Your Territory through a secure Virtual Private Network (“VPN”) provided that:
(i) the Software is Accessed through the VPN solely for the purpose of enabling You (or Your employee, if any) to perform work while away from Your usual work location.
(ii) the maximum number of concurrent users does not exceed the Permitted Number;
(iii) all copies of the Software are Installed and Accessed exclusively with the copy protection device (if any) supplied with the Software; and
(iv) the VPN connection is secure and complies with current industry standard encryption and protection mechanisms.
Nothing in this Section 3.1.2 (Use Away from Usual Work Location) permits You (or Your employee(s), if any) to Access the Software outside of the Territory.
3.2 Prohibited Actions. Autodesk does not permit any of the following actions and You acknowledge that such actions shall be prohibited:
3.2.1 Use. You may not Install, Access or otherwise copy or use the Autodesk Materials except as expressly authorized by this Agreement.
3.2.2 Reverse Engineering. You may not (and may not permit any third party to) reverse engineer, decompile, or disassemble the Software or Excluded Materials (if applicable).
3.2.3 Transfers. You may not distribute, rent, loan, lease, sell, sublicense, or otherwise transfer all or any portion of the Autodesk Materials, or any rights granted in this Agreement, to any other person without the prior written consent of Autodesk.
3.2.4 Hosting or Third Party Use. You may not Install or Access, or allow the Installation or Access of, the Autodesk Materials over the Internet, including, without limitation, use in connection with a Web hosting, commercial time-sharing, service bureau or similar service, or make the Autodesk Materials available to third parties via the Internet on Your computer system or otherwise. The foregoing does not prohibit Network Version VPN Access in accordance with the terms of Section 3.1.2(b) (VPN Access for Network Versions).
3.2.5 Notices. You may not remove, alter, or obscure any proprietary notices, labels, or marks from the Autodesk Materials.
3.2.6 Modifications. You may not modify, translate, adapt, arrange, or create derivative works based on the Autodesk Materials for any purpose.
3.2.7 Circumvention.
(a) You may not utilize any equipment, device, software, or other means designed to circumvent or remove any form of copy protection used by Autodesk in connection with the Software, or use the Software together with any, authorization code, serial number, or other copy protection device not supplied by Autodesk directly or through an authorized distributor. In the case of a Network Versions You may not utilize any equipment, device, software or other means designed to circumvent or remove the Autodesk License Manager (if any).
(b) You may not utilize any equipment, device, software or other means designed to circumvent or remove any usage restrictions, or to enable functionality disabled by Autodesk in connection with the Excluded Materials. You may not bypass or delete any functionality or technical limitations of the Autodesk Materials that prevent or inhibit the unauthorized copying or use of the Excluded Materials.
3.2.8 Export. You may not export the Autodesk Materials in violation of this Agreement, U.S. or other applicable export control laws.
3.2.9 Use Outside of Territory. You may not Access the Software or User Documentation outside of the Territory.
3.2.10 Exceptions from Prohibitions. The prohibitions contained in this Section 3.2 shall apply to the extent that applicable law (including laws implementing EC Directive 91/250 on the legal protection of computer programs) allows such prohibition to be enforced. You will bear the burden of proof in demonstrating that applicable law does not allow enforcement of any such prohibition.

4. ALL RIGHTS RESERVED
Except as expressly provided otherwise in this Agreement, title, ownership and all rights and interest including, without limitation, patents, copyrights, trademarks, trade secrets and other intellectual property rights, in and to the Autodesk Materials and any authorized copies made by You remain with Autodesk and its licensors. The structure, organization, and code of the Autodesk Materials are valuable trade secrets of Autodesk and its licensors and You shall keep such trade secrets confidential. The Software and User Documentation are licensed, not sold.

5. LIMITED WARRANTY AND DISCLAIMERS
5.1 Limited Warranty. Autodesk warrants that, as of the date on which the Software is delivered to You and for ninety (90) days thereafter (“Warranty Period”), the Software will provide the features and functions generally described in the User Documentation and that the media on which the Software is furnished, if any, will be free from defects in materials and workmanship. Autodesk's entire liability and Your exclusive remedy during the Warranty Period as provided in this Section 5.1 (“Limited Warranty”) will be, at Autodesk's option, to attempt to correct or work around errors, to replace the defective media on which the Software is furnished, if any, or to refund the license fees and terminate this Agreement. Such refund is subject to the return of the defective media, if any, and User Documentation, with a copy of Your receipt to Your local Autodesk office or the authorized distributor from whom You obtained the Software during the Warranty Period.
5.2 Disclaimer. EXCEPT FOR THE EXPRESS LIMITED WARRANTIES PROVIDED IN SECTION 5.1 (LIMITED WARRANTY) HEREOF, AUTODESK MAKES AND YOU RECEIVE NO EXPRESS WARRANTIES. ANY STATEMENTS OR REPRESENTATIONS ABOUT THE SOFTWARE AND ITS FUNCTIONALITY IN THE USER DOCUMENTATION OR ANY COMMUNICATION WITH YOU CONSTITUTE TECHNICAL INFORMATION AND NOT AN EXPRESS WARRANTY OR GUARANTEE. IN ADDITION, AUTODESK SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY OTHER WARRANTY INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT. WITHOUT LIMITING THE FOREGOING, AUTODESK DOES NOT WARRANT THAT THE OPERATION OF THE SOFTWARE WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR FREE.

6. WARNINGS
6.1 Functionality Limitations. COMPUTER-AIDED DESIGN SOFTWARE AND OTHER TECHNICAL SOFTWARE ARE TOOLS INTENDED TO BE USED BY TRAINED PROFESSIONALS ONLY. THEY ARE NOT SUBSTITUTES FOR YOUR PROFESSIONAL JUDGMENT. COMPUTER-AIDED DESIGN SOFTWARE AND OTHER TECHNICAL SOFTWARE ARE INTENDED TO ASSIST WITH PRODUCT DESIGN AND ARE NOT SUBSTITUTES FOR INDEPENDENT DESIGN ANALYSIS, ESTIMATION OR TESTING OF PRODUCT STRESS, SAFETY AND UTILITY. DUE TO THE LARGE VARIETY OF POTENTIAL APPLICATIONS FOR THE SOFTWARE, THE SOFTWARE HAS NOT BEEN TESTED IN ALL SITUATIONS UNDER WHICH IT MAY BE USED. AUTODESK SHALL NOT BE LIABLE IN ANY MANNER WHATSOEVER FOR THE RESULTS OBTAINED THROUGH THE USE OF THE SOFTWARE. PERSONS USING THE SOFTWARE ARE RESPONSIBLE FOR THE SUPERVISION, MANAGEMENT AND CONTROL OF THE SOFTWARE. THIS RESPONSIBILITY INCLUDES, BUT IS NOT LIMITED TO, THE DETERMINATION OF APPROPRIATE USES FOR THE SOFTWARE AND THE SELECTION OF THE SOFTWARE AND OTHER PROGRAMS TO ACHIEVE INTENDED RESULTS. PERSONS USING THE SOFTWARE ARE ALSO RESPONSIBLE FOR ESTABLISHING THE ADEQUACY OF INDEPENDENT PROCEDURES FOR TESTING THE RELIABILITY AND ACCURACY OF ANY PROGRAM OUTPUT, INCLUDING ALL ITEMS DESIGNED BY USING THE SOFTWARE.
6.2 Activation Code Required.
A. INSTALLATION, ACCESS, AND CONTINUED USE OF THE SOFTWARE MAY REQUIRE AN ACTIVATION CODE. REGISTRATION IS REQUIRED BEFORE AN ACTIVATION CODE IS ISSUED BY AUTODESK. YOU AGREE THAT AUTODESK MAY USE DATA AND INFORMATION PROVIDED BY YOU, AN AUTHORIZED RESELLER OR ANY OTHER THIRD PARTY ACTING ON YOUR BEHALF IN CONNECTION WITH YOUR PURCHASE OF THE SOFTWARE LICENSE TO REGISTER THE SOFTWARE. YOU AGREE TO PROVIDE AUTODESK, AN AUTHORIZED RESELLER OR ANY OTHER THIRD PARTY ACTING ON YOUR BEHALF WITH ACCURATE AND CURRENT REGISTRATION INFORMATION, INCLUDING UPON AUTODESK’S REQUEST, AND YOU FURTHER AGREE TO MAINTAIN AND UPDATE YOUR REGISTRATION INFORMATION THROUGH CUSTOMER DATA REGISTRATION PROCESSES THAT MAY BE PROVIDED BY AUTODESK. BY INSTALLING AND USING THE SOFTWARE, YOU CONSENT TO AUTODESK USING THE PERSONAL INFORMATION PROVIDED TO AUTODESK AT REGISTRATION, OR UPDATED THEREAFTER, TO ISSUE ACTIVATION CODES, TO MANAGE AUTODESK’S RELATIONSHIP WITH YOU (INCLUDING AUTOMATING THE ISSUANCE OF ACTIVATION CODES FOR FUTURE PURCHASES), AND TO OTHERWISE USE SUCH PERSONAL INFORMATION IN CONFORMANCE WITH ITS APPLICABLE PRIVACY POLICY, WHICH IS AVAILABLE ON AUTODESK’S WEBSITE OR ON REQUEST.
B. THE ACTIVATION SECURITY MECHANISMS MAY DISABLE THE SOFTWARE IF YOU TRY TO TRANSFER IT TO ANOTHER COMPUTER, IF YOU TAMPER WITH THE DATE SETTING MECHANISMS ON YOUR COMPUTER, IF YOU USE THE SOFTWARE PAST AN APPLICABLE EVALUATION PERIOD OR LIMITED TERM, OR IF YOU UNDERTAKE CERTAIN OTHER ACTIONS THAT MAY OFFSET THE SECURITY MODE. MORE INFORMATION IS CONTAINED IN THE APPLICABLE USER DOCUMENTATION OR AVAILABLE FROM AUTODESK ON REQUEST.
6.3 Educational Institutional and Student Versions. WORK PRODUCT AND OTHER DATA CREATED WITH EDUCATIONAL INSTITUTIONAL VERSIONS AND STUDENT VERSIONS OF THE SOFTWARE CONTAINS CERTAIN NOTICES AND LIMITATIONS THAT MAKE THE DATA UNUSABLE OUTSIDE THE EDUCATIONAL USE AREA. IF YOU COMBINE OR LINK DATA CREATED WITH EDUCATIONAL INSTITUTIONAL VERSIONS OR STUDENT VERSIONS OF THE SOFTWARE WITH DATA OTHERWISE CREATED, THEN SUCH OTHER DATA MAY ALSO BE AFFECTED BY THESE NOTICES AND LIMITATIONS. AUTODESK SHALL HAVE NO RESPONSIBILITY OR LIABILITY WHATSOEVER IF YOU COMBINE OR LINK DATA CREATED WITH EDUCATIONAL INSTITUTIONAL VERSIONS OR STUDENT VERSIONS OF THE SOFTWARE WITH DATA OTHERWISE CREATED.

7. LIMITATION OF LIABILITY
IN NO EVENT SHALL AUTODESK OR ITS LICENSORS HAVE ANY LIABILITY FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, LOSS OF PROFITS, REVENUE, DATA, OR COST OF COVER. IN ADDITION, IN NO EVENT SHALL THE LIABILITY OF AUTODESK OR ITS LICENSORS FOR ANY DAMAGES ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE, USER DOCUMENTATION OR THIS AGREEMENT EXCEED THE AMOUNT PAID OR PAYABLE BY YOU FOR THE SOFTWARE DIRECTLY RESPONSIBLE FOR SUCH DAMAGES. THE LIMITATIONS OF LIABILITY IN THIS SECTION 7 SHALL APPLY TO ANY DAMAGES, HOWEVER CAUSED AND REGARDLESS OF THE THEORY OF LIABILITY, WHETHER DERIVED FROM CONTRACT, TORT (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, NEGLIGENCE), OR OTHERWISE, EVEN IF AUTODESK HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES AND REGARDLESS OF WHETHER THE LIMITED REMEDIES AVAILABLE HEREUNDER FAIL OF THEIR ESSENTIAL PURPOSE.
AUTODESK SHALL HAVE NO RESPONSIBILITY OR LIABILITY WHATSOEVER ARISING FROM LOSS OR THEFT OF THE SOFTWARE OR THE MEDIA ON WHICH THE SOFTWARE IS FURNISHED TO YOU. AUTODESK SHALL NOT BE OBLIGATED TO REPLACE ANY LOST OR STOLEN SOFTWARE OR SOFTWARE MEDIA. YOU ARE SOLELY RESPONSIBLE FOR SAFEGUARDING THE SOFTWARE AND THE MEDIA ON WHICH THE SOFTWARE IS FURNISHED.

8. U.S. GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS

The Autodesk Materials are “Commercial Items,” as that term is defined at 48 C.F.R. §2.101, consisting of “Commercial Computer Software” and “Commercial Computer Software Documentation,” as such terms are used in 48 C.F.R. §12.212 or 48 C.F.R. §227.7202, as applicable. Consistent with 48 C.F.R. §12.212 and 48 C.F.R. §§227.7202-1 through 227.7202-4, as applicable, the Autodesk Materials are being provided to U.S. Government end users (1) only as a Commercial Item, and (2) with only those rights as are granted to all other end users pursuant to the terms and conditions of this Agreement. Manufacturer is Autodesk, Inc., 111 McInnis Parkway, San Rafael, California 94903, USA.

9. GENERAL
9.1. No Assignment; Insolvency. This Agreement and any rights hereunder are non-assignable by You and any purported assignment by You shall be void. The Agreement and the licenses granted hereunder shall terminate without further notice or action by Autodesk if You become bankrupt or insolvent, make an arrangement with Your creditors or go into liquidation.
9.2. Choice of Law. This Agreement and any disputes arising out of or in connection with this Agreement shall be governed by the laws of the State of California, U.S.A, without reference to conflict-of-laws principles and excluding the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods.
9.3 Entire Agreement. This Agreement and the applicable User Documentation constitute the entire agreement between us and supersede any other previous or contemporaneous communications, agreements, representations, or advertising with respect to the Software and User Documentation. Any modifications to this Agreement shall be invalid, unless made in a duly signed writing.
9.4 Severability. If and to the extent any provision of this Agreement is held illegal, invalid, or unenforceable in whole or in part under applicable law, such provision or such portion thereof shall be ineffective as to the jurisdiction in which it is illegal, invalid, or unenforceable to the extent of its illegality, invalidity, or unenforceability and shall be deemed modified to the extent necessary to conform to applicable law so as to give the maximum effect to the intent of the parties. The illegality, invalidity, or unenforceability of such provision in that jurisdiction shall not in any way affect the legality, validity, or enforceability of any other provision of this Agreement in any other jurisdiction.
9.5 No Waiver. No term or provision hereof will be considered waived, and no breach excused, unless such waiver is in writing signed on behalf of the party against whom the waiver is asserted. No waiver (whether express or implied) will constitute a consent to, waiver of or excuse of any other, different or subsequent breach.
9.6 Audits. To ensure compliance with this Agreement, You agree that upon reasonable notice, Autodesk or Autodesk’s authorized representative shall have the right in inspect and audit Your Installation, Access and use of the Software. Any such inspection or audit shall be conducted during regular business hours at Your facilities or electronically. If such inspections or audits disclose that You have Installed, Accessed or permitted Access to the Software on Computer(s) in a manner that is not permitted under this Agreement, then Autodesk may terminate this Agreement immediately and You are liable to pay for any unpaid license fees as well as the reasonable costs of the audit. Any information obtained by Autodesk or Autodesk’s authorized representative during the course of such inspection and audit will be used by Autodesk solely for purposes of such inspection and audit. Nothing in this section shall be deemed to limit any legal or equitable remedies available to Autodesk for violation of this Agreement or applicable law.
9.7 Language. The English language version of this Agreement is legally binding in case of any inconsistencies between the English version and any translations.
KAIN
Posty: 2
Rejestracja: 27 lis 2009, 20:48

Post autor: KAIN »

Dziękuję el_joseppo :)

2. LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE
2.1 Udzielenie licencji. Autodesk udziela Licencjobiorcy licencji niewyłącznej, nieprzenoszalnej...

Jak wygląda możliwość przeniesienia licencji do innej firmy?

9.2. Wybór jurysdykcji. Niniejsza Umowa i wszelkie spory z niej wynikające bądź z nią związane będą rozstrzygane zgodnie z ustawodawstwem stanu Kalifornia, USA, bez odwoływania się do zasad konfliktu praw i z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych odnośnie do Umów Międzynarodowej Sprzedaży Towarów.

Czy to oznacza, że wszelkie spory prawne są rostrzygane w USA?
KAIN
Adam Tomasik
Posty: 9
Rejestracja: 18 lip 2007, 13:48

Post autor: Adam Tomasik »

Jak wygląda możliwość przeniesienia licencji do innej firmy?
Tak jak jest to napisane w licencji, nie ma takich możliwości.
Istnieje coś takiego jak transfer licencji, ale do tego trzeba spełnić określone warunki, np taki że oba podmioty muszą być powiązane ze sobą w jakiś sposób.
Czy to oznacza, że wszelkie spory prawne są rostrzygane w USA?
Jako że Autodesk ma siedzibę w USA to podlega pod tamtejszy wymiar sprawiedliwości więc wszystkie sprawy są rozstrzygane w miejscu w którym zarejestrowana jest firma w tym wypadku stan kalifornia.

To tak jak w Polsce z Sądami Grockimi, jak nie przyjmiesz mandatu i Policja skieruje wniosek do sądu to kierują do miejscowości w której Cie złapali a nie wygodnej dla Ciebie:)
ODPOWIEDZ